องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2565 ]85
2 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อฃำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]117
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]95
4 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]77
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]121
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]98
7 บันทึกผลคะแนน OIT ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลได้รับจากการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]2
8 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2564 ]102
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]4
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]3
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ส.ค. 2564 ]5
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]3
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ส.ค. 2564 ]3
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ส.ค. 2564 ]3
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ส.ค. 2564 ]4
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 2 ส.ค. 2564 ]3
17 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น [ 2 ส.ค. 2564 ]2
18 วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]2
19 รายงานงบเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]125
20 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5