องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล