องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

            ๑ การศึกษา

                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน    ๗ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม                     หมู่ที่ ๓

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวังหวาย                                       หมู่ที่ ๔

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู                                 หมู่ที่ ๑๑

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก                               หมู่ที่ ๑๒

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ                    หมู่ที่ ๑๓

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองศรีวิชัย                            หมู่ที่ ๑๔

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง                                  หมู่ที่ ๑๕

                                - โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน    ๗ แห่ง  ดังนี้

๑. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ

๒. โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

๓. โรงเรียนวัดวังหวาย

๔. โรงเรียนบ้านหนองจิก

๕. โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม

๖. โรงเรียนวัดรัตนชมภู

๗. โรงเรียนวัดเกาะแดง

                                - โรงเรียนมัธยมศึกษา          จำนวน    ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

๒. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ

               ๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

                - วัด จำนวน  ๗ แห่ง ดังนี้

๑. วัดรัตนโชติการาม (วัดเพชรเอิม)              หมู่ที่ ๓

๒. วัดอินทร์ประชาราษฎร  (วัดวังหวาย)         หมู่ที่ ๔

๓. วัดรัตนชมภู (วัดหนองคร้อ)                    หมู่ที่ ๑๑

๔. วัดสามัคคีสโมสร (วัดหนองจิก)               หมู่ที่ ๑๒

๕. วัดใหม่พรมสุวรรณ (วัดพรมแสง)              หมู่ที่ ๑๓

๖. วัดหนองศรีวิชัย                                  หมู่ที่ ๑๔

๗. วัดไพบูลย์ศรัทธาธรรม (วัดเกาะแดง)         หมู่ที่ ๑๕

               ๓ ด้านประเพณี

               ๔ สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล                   หมู่ที่ ๑๓

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง           หมู่ที่ ๑๕

                ๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลวังดาล  หมู่ที่ ๑๐      จำนวน     ๑ แห่ง

                                - มีอาสาสมัครตำรวจชุมชน   หมู่ที่ ๑ ๑๖        จำนวน   ๕๐ คน

                                - อปพร.                                                จำนวน ๑๔๐ คน