องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ๑ อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

อาชีพหลัก : ของประชากรในตำบลวังดาล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย การประมงน้ำจืด รับจ้างทั่วไป