องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 
 
   นายสุชาติ  บัวศรี
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
(นักบริหารงานงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
     
     
   
  นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  ปฏิบัติการ