องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

          ๑ ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ)

- ทิศเหนือจรดตำบลนนทรี

- ทิศใต้จรดแม่น้ำปราจีนบุรี

- ทิศตะวันออกจรดตำบลกบินทร์

- ทิศตะวันตกจรดตำบลดงบัง , ตำบลบ้านหอย , ตำบลบ้านทาม

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร

 

             ๒ เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร)

                        - ตำบลวังดาลมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๒๔,๐๐๙  ไร่ ( ๓๘.๔๑๔  ตารางกิโลเมตร )

               ๓ ภูมิประเทศ

- สภาพพื้นที่ตำบลวังดาล  ทางทิศเหนือจะมีพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นแนวยาวตั้งแต่ทางทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตก ทางทิศใต้จะมีพื้นที่ราบลุ่มสลับกับสันดอน มีคลองและแม่น้ำไหลผ่าน

                 ๔ จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

                        - จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน 

                  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                        -  ไม่มี

                   ประชากร

-  ประชากรทั้งสิ้น    ,๔๖๒  คน และจำนวนหลังคาเรือน  ,๑๙๑ หลังคา แยกเป็นชาย  ,๗๒๑  คน