องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
  ว่าง
 
  ผูู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   


 
  นางสาวสุพัตรา น้อยเสน
 
  นักวิชาการศึกษา

 

 
   
 นางสนธยา    สมมิตร  
นางสาววัลยา แพนแลน  
 นางจันทรา    ทาเจริญ    
 ครู   
 ครู ครู

 
   
 
นางสาวจารุวรรณ สีแก้ว   

 ครู
     
 
 
 
 นางกัลยา ปาเดช
 นางรัตนา สุวรรณศร  นางสาวไปรยา ตระกาลไทย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวอำภา พรมมี
 นางสาวเกษราพร แก้วแก่น
 นางสาวนิติญา ชาติพุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 


 
  นางสาวโสภิดา ทนงรบ  
  ผู้ดูแลเด็ก