องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
   นางสาวปิยาภรณ์ นามป่าสาย
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
 
ว่างว่างว่าง
     
วิศวกรโยธา นายช่างเขียนแบบ
นายช่างโยธา
     
 

 
นายณรงค์ฤทธิ์ ป่าไผ่
    นายอดิศักดิ์ ไชยฤทธิ์
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 นายปรีชา   แต้มทอง  
  นายธนภูมิ  ทองดี
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
   
 
นายพงษ์พัฒน์ แย้มกลิ่น
นายอุทัย แก้วอมร
นายประภาส พันธ์ดี
 คนงานทั่วไป
(ประจำรถบรรทุกขยะ)
 คนงานทั่วไป
(ประจำรถบรรทุกขยะ)
 คนงานทั่วไป
(ประจำรถบรรทุกขยะ)