องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
กองคลัง

 ว่าง
  ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ว่าง
ว่าง
นางสาวกรภัทร์  สรอยแก้ว   


นักวิชาการคลัง ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 ว่าง
 นางสาวณันท์ธิกานต์ ส้างอุ้น
นางสาวอัจฉรา อาจหาญ
 
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 

 นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมมินทร์ นายคฑาธร ทีประติ้ว นางสาวศรัณญา ลุนพงค์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
   นางสาวปัฐมาวดี ดอนหัวลอ
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
     
   นางสาวศุพัตตรา โอสถานนท์
 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ