องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สำนักงานปลัดองค์การรบิหารส่วนตำบล
  นายวิทยา จิตคำภา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

ว่าง  
นางสาวศศิกานต์ แย้มกลิ่น
นายเมธี   ลูกอินทร์
 นิติกร    
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 


นายณัฐธชนพงศ์  พงค์ศาสตร์ นางสาวเพ็ญนิดา ปัตถานัง

นายอติวิชญ์ เข็มทอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
     
     
     


 
 
 
นายสุรชัย พิมพ์สุข   
นางสาวปัตติยา แจ้งประจักษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
 
 
  นางสาวศยามล ยุระทาย  
นายเสกสรร   ด้วงต่าย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   พนักงานขับรถยนต์
     
 
 
 
นายจำเริญ โภชนา
นางสาวอุบล พรมลี
 นายสำรวม  แย้มกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานทั่วไป  นักการภารโรง
 
 
 
   นายประวิทย์ กำลังยิ่ง
 
   พนักงานวิทยุ  
     
   นางรมชลี ทนงรบ
 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน)