องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ไตรมาส 4

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด มี่ กค ๐๔๐๕.๒/า ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๒๒ ได้แจ้งแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 55 วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงใน
หนังสือ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๕.๔/ว๓๒๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Governกาent Procurement : e-GP ) นั้น
ชั้นนี้ งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของแต่ละ
ไรมาศ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะ
ได้นำส่งข้อมูลผ่านทางระบบรัวซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญทึกลางและหน่วยงานของรัฐต่อไป    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2563